کاهش ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺮﻏﺪارى

کاهش ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺮﻏﺪارى

ﺑﺎ اﺟﺮاى ﻗﺎﻧﻮن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪى ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزﺗﺎب ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﻰ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎى اﻧﺮژى ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺼﻮص ﺻﻨﻌﺖ ﻃﯿﻮر، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﺻﻼح در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﺿﺮورى و از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ در ﻣﺮﻏﺪارى ﻫﺎ

1 -مشاوره با کارشناسان مجرب
2 -بدلیل صعود هواى گرم به سمت بالا (سقف) و سطح تماس زیاد با هواى سرد اصلى ترین قسمت هدر روى گـــرما به شمـار مى رود لـذا استفــاده از عایق هاى جدید براى جلوگیرى از تبادل حرارتى در سقف پیشنهاد مى گردد.
3-منطقــه دیگر تبــادل حــرارتـــى دیـــوارها مى باشنـد که پیشنهــادمى گرددنسبت به نصب عایق اقدام گردد.
4 -استفاده از هواکش هاى دمپر دار جهت عدم نفوذ هواى سرد در فصول سرد
5 -قرارگیرى پنجره ها در ارتفاع بالاتر و استفاده از پنجره هاى مدرن با قابلیت تنظیم
6 -استفاده از سیستم هاى گرمایشى جدید با راندمان بالا و بازدید دوره اى و تست کارکرد دستگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آواتار موبایل
Main Menu x
X